ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Nyugodt Adózás Bt. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.nyugodtadozas.hu honlapon keresztül nyújtott számviteli feladatainak ellátása – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Nyugodt Adózás Bt.
Székhely:  2230 Gyömrő, Eötvös u. 25.
Cégjegyzékszám: 13-06-072088
Statisztikai számjel: 26715704-6920-117-13
Adószám:  26715704-1-13
Email cím:  iroda@nyugodtadozas.hu
Bankszámlaszám (IBAN): 12010721-01681775-00100000
Swift/BIC kód: 

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltatás célja egyéni vállalkozások, Bt-k, Kft-k … számviteli feladatainak ellátása, kapcsolatos ügyeinek az intézése.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az ügyfél megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a vállalkozása számviteli feladataival kapcsolatos ügyintézéssel. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Nyugodt Adózás Bt, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét az Ügyfél részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Nyugodt Adózás Bt. egyetemlegesen felelős.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, az Ügyfél által a www.nyugodtadozas.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. A könyvelési díj mértéke és az ingyenes konzultáció

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi vagy éves megbízási díjra jogosult (az Ügyfél választásától függően) és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megbízási szerződés tartalmazza. A Szolgáltató bizonyos különleges ajánlatai keretében ingyenes konzultációt biztosít. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

8. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet az elektronikusan juttat el az Ügyfélhez. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el az Ügyfélhez. Az Ügyfél az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

9. Felmondás kezdeményezése

Az Ügyfél a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) a iroda@nyugodtadozas.hu  email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

10. Az Ügyfeleket megillető felmondási, illetve elállási jog

Az Ügyfél a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A korábban megfizetett megbízási díjat a szolgáltató köteles a megrendelő bankkártyájára visszafizeti.

11. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

12. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

15. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

16. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

17. Panaszkezelés

Az Ügyfél Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: iroda@nyugodtadozas.hu A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.